موسم گل

موسم گل دوره‌ی حسن

یک دو روز است در زمانه

 ای به دل‌آرایـی به عالـم فسانه

 ای که ز تو مانده نکویی نشانه

خاطــر عاشقــان را مـــیازار

خوش نباشد ز معشوقه آزار

گــــر بســـوزد شمــــع پــروانـــه را بـــا زبانه

چون شود روز شمع و شب را نبینی نشانه

ابر آمــد و زار بر سر سبــزه گریست

بی باده‌ی گلرنگ نمی‌شاید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست

تا سبزه‌ی خاک ما تماشاگه کیست

می‌کنـی صیــد مـرغ بسته

می‌زنی سنگ بر شکسته

می‌کشی با تیــغ ستــم یـار خسته

خسته دلان یکسره در خون نشسته

خویش سوزی و بیگانه سازی

نیست چـو آیین عاشق نوازی

تیر عشقت ای که در سینه ما نشسته

رحمتـی کن بـا دل عاشـق زار و خسته

شعر : وحید دستگردی

آهنگ : موسی معروفی

____________________________________

آهنگ شعر فوق را با صىدای زنده یاد ایرج دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 1 نظر / 113 بازدید