مرغ بهشتي

اي شاهد قدسي كه كشد بند نقابت
و اي مرغ بهشتي كه دهد دانه و آبت

خوابم بشد از ديده در اين فكر جگرسوز
كاغوش كه شد منزل آسايش و خوابت

درويش نمي‌پرسي و ترسم كه نباشد
انديشه آمرزش و پرواي ثوابت

راه دل عشاق زد آن چشم خماري
پيداست از اين شيوه كه مست است شرابت

تيري كه زدي بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه انديشه كند راي صوابت

هر ناله و فرياد كه كردم نشنيدي
پيداست نگارا كه بلند است جنابت

دور است سر آب از اين باديه هش دار
تا غول بيابان نفريبد به سرابت

تا در ره پيري به چه آيين روي اي دل
باري به غلط صرف شد ايام شبابت

اي قصر دل افروز كه منزلگه انسي
يا رب مكناد آفت ايام خرابت

حافظ نه غلاميست كه از خواجه گريزد
صلحي كن و بازآ كه خرابم ز عتابت

/ 0 نظر / 9 بازدید