نيك و بد

گر نيك و بد نزد خدا يكسان بودي در ابتلا           با جبرئيل ماهرو ابليس هم سيماستي

ور رازدار هستي بشر پيدا نكردي خير وشر        هرچه كه ناپيداستش بر وي همه پيداستي

آهنگ تيتراژ اغما را با صداي اسكندري از اينجا دانلود كنيد

دعاي ربنا شجريان را از اينجا دانلود كنيد

normal_ramadan%203.jpg

/ 0 نظر / 19 بازدید