مقام صبر

ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود

وين راز سر به مهر به عالم سمر شود

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود وليك به خون جگر شود

اي جان حديث ما بر دلدار بازگو

ليكن چنان مگو كه صبا را خبر شود

آهنگ شعر فوق را با صداي عليرضا قرباني از اينجا دانلود كنيد

/ 1 نظر / 2 بازدید