رسم عاشقي

آتشي در سينه دارمجاوداني

عمر من مرگي است نامشزندگاني

رحمتي كن كز غمت جان ميسپارم

بيش از اينم طاقت هجرانندارم

كي نهي بر سرم پاي اي پرياز وفاداري

شد تمام اشك من بس در غمتكرده ام زاري

نوگلي زيبا بود حسن وجواني

عطر آن گل رحمت است ومهرباني

ناپسنديده بود دلشكستن

رشته ي الفت و ياريگسستن

كي كني اي پري، تركستمگري؟

مي فكني نظري، آخر به چشمژاله بارم

گرچه ناز دلبران دل تازهدارد

ناز هم بر دل من اندازهدارد

حيف اگر ترحمي نمي كني برحال زارم

جز دمي كه بگذرد از چارهكارم

دانمت كه بر سرم گذر كنيبه رحمت اما

آنزمان كه بر کشد گیاه غم سر از مزارم

آهنگ شعر فوق را با صداي همايون شجريان از اينجا دانلود كنيد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید