ماه رمضان آمد اى يار قمر سيما

1.jpg

 

ماه رمضان آمد اى يار قمر سيما                             بر بند سر سفره بگشاى ره بالا

اى ياوه هر جايى، وقتست كه باز آيى                     بنگر سوى حلوايى تا كى طلبى حلوا

 مرغت ز خور و هيضه، مانده‏ست درين بيضه            بيرون شو از اين بيضه تا باز شود پرها

بر ياد لب دلبر خشكست لب مهتر                          خوش با شكم خالى مى‏نالد چون سرنا

خالى شو و خالى به لب بر لب نايى نه                    چون نى زدمش پر شو و آنگاه شكرمى‏خا

گر توبه زنان كردى آخر چه زيان كردى                      كو سفره نان افزا كو دلبر جان افزا

از درد به صاف آييم و زصاف به قاف آييم                     كز قاف صيام اى جان، عصفور شود عنقا

صفراى صيام ار چه، سوداى سفر افزايد                      ليكن ز چنين سودا يابند يد بيضا

هر سال نه جوها را مى‏پاك كند از گل                          تا آب روان گردد تا كشت‏شود خضرا

بر جوى كنان تو هم، ايثار كن اين نان را                        تا آب حيات آيد تا زنده شود اجزا

بستيم در دوزخ يعنى طمع خوردن                               بگشاى در جنت‏يعنى كه دل روشن

بس خدمت‏خر كردى بس كاه و جوش بردى                   در خدمت عيسى هم بايد مددى كردن

تا سفره و نان بينى كى جان و جهان بينى                   رو جان و جهان را جو، اى جان و جهان من

اينها همه رفت اى جان بنگر سوى محتاجان                بى برگ شديم آخر چون گل ز دى و بهمن

سيريم ازين خرمن، زين گندم وزين ارزن                    بى سنبله و ميزان، اى ماه تو كن خرمن ...

/ 0 نظر / 5 بازدید