از عشق

بر  من  گذشتی سر بر نکردی

از  عـشق  گـفتم  باور  نکردی

دل را  فکندم  آسان  به  پایت

سودای مهرش  در سر نکردی

گفتم  گلم را  می بویی از لطف

حتی  به  قهرش  پرپر  نکردی

دیدی  سبویی  پر  نوش  دارم

با  تشنگی هـا  لـب  تر  نکردی

هنگام  مستی  شور آفـرین بود

لطفی که  با  ما  دیگر  نکردی

آتش  گرفتم  چون  شاخ نارنج

گفتم  نظر کن  سر  بر  نکردی

____________________________________

آهنگ شعر فوق را با صىدای  استاد شجریان دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 0 نظر / 52 بازدید