شكرانه

باور نكن تنهايي ات را، من در تو پنهانم تو درمن

از من به من نزديكتر تو، از تو به تو نزديكترمن

باور نكن تنهايي ات را، تا يك دل و يك دردداريم

تا در عبور از كوچه عشق، بر دوش هم سر ميگذاريم

دل تاب تنهايي ندارد، باور نكن تنهايي اترا

هر جاي اين دنيا كه باشي، من با توام تنهايتنها

من با توام هر جا كه هستي،حتي اگر با همنباشيم

حتي اگر يك لحظه يك روز، با هم در اين عالم نباشيم

اين خانه را بگذار و بگذر، با من بيا تا كعبه دل

باور نكن تنهايي ات را، من با توام منزل به منزل

 

آهنگ شعر فوق را با صداي اصفهاني از اينجا دانلود كنيد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید