درد اشتياق

دل از من برد و روي از من نهان كرد                            خدا را با كه اين بازي توان كرد

شب تنهائيم در قصد جان بود                                   خيالش لطفهاي بيكران كرد

برآ چون لاله خونين دل نباشم                                  كه با ما نرگس او سر گران كرد

كرا گويم كه با اين درد جانسوز                                 طبيبم قصد جان  ناتوان كرد

بدانسان سوخت چون شمعم كه بر من                      صراحي گريه و بربط فغان كرد

صبا گر چاره داري وقت وقتست                                  كه درد اشتياقم قصد جان كرد

ميان مهربانان  كي توان گفت                                   كه يار ما چنين گفت و چنان كرد

عدو با جان حافظ آن نكردي                                  كه تير چشم آن ابرو كمان كرد

 

ترانه طبيعت جان  را با صداي جمال الدين منبري بشنويد 

توجه:پس از ظاهر شدن صفحه جهت اجرا بر روي نام آهنگ مجددا كليك نماييد 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید