راه و ماه

چو شـب به راه تو مانـدم که مـاه من باشی
چــراغ خلــوت ایـنعاشـــق کــهــــن باشی
به ســان سبـزه پریشـان سرگـذشت شـبم
نیـامــدی تـوکـه مهتـــاب این چمـــن باشی
تو یـار خواجـه نگشتــی به صـد هنــرهیهات
کــه بـــر مـــــراد دل بـی‌قـــــرار مـــن باشی
به ســان آن لـبشیـرین به خسـروان دادند
تـو را نصیـب همیــن بـس که کوهکـن باشی
دلــم زنازکـی خود شکست در غـم عشــق
و گـر نـه از تـو نیــایــد که دل‌شـکـــنباشی
ز چــاه غصــه رهـایـی نبـاشــدت هــر چنــد
بـه حُســن یوسـف وتـدبیــر تـهمتــن باشی
خمــوش سایـه که فریــاد بلبـل از خامیست
چو شمعسوخته آن به که بی‌سخن باشی

شعر از : ه. ا. سایه

 

 

آهنگ شعر فوق را با صدای سینا سرلک از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 0 نظر / 6 بازدید